สยามเคมี.คอม สารเคมี และผลิตภัณฑ์เคมี
เคมีพื้นฐาน
สารหนู/อาร์เซนิก ประโยชน์ และพิษสารหนู
สารหนู (อาร์เซนิก/As) เป็นธาตุกึ่งโลหะที่มีจัดเป็นธาตุที่พบมากเป็นลำดับที่ 20 ของโลก เป็นส...
ยูเรเนียม
ยูเรเนียม (U) จัดเป็นธาตุกัมมันตรังสีที่ทราบ และรู้จักกันดีสำหรับการผลิตอาวุธนิวเคลียร์ หร...
คลอรีน และคลอไรด์
คลอรีน (Cl) จัดอยู่ในกลุ่มฮาโลเจน (กลุ่ม O) ในตารางธาตุ ที่เป็นธาตุประกอบของเกลือ และสารปร...
นิเกิล (Ni)
นิเกิล (Ni) เป็นโลหะมันวาว สีขาวเงินที่นิยมนำมาใช้ประโยชน์ทางด้านการผลิตโลหะต่างๆ มีความสา...
เคมีอุตสาหกรรม
ไซยาไนด์ (cyanide)
ไซยาไนด์ (Cyanide) หมายถึง หมู่ของไซยาไนด์ไอออน (CN–) ทั้งหมด มักพบในรูปของารประกอบโ...
ซิลิกา (silica/SiO2)
ซิลิกา หรือ ซิลิกอนไดออกไซด์ (SiO2) เป็นสารประกอบของซิลิกอน และออกซิเจน มีลักษณะเป็นผลึก ไ...
เบนซีน (Benzene)
เบนซีน (Benzene) จัดเป็นสารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) ไฮโดรคาร์บอนในกลุ่มอะโรมาติกไฮโดรคาร์บ...
กรดเบนโซอิก (benzoic acid)
กรดเบนโซอิก (benzoic acid) เป็นสารเคมีที่นิยมใช้เป็นวัตถุกันเสียในอุตสาหกรรมอาหารอย่างแพร่...
 
เคมีครัวเรือน