ทินเนอร์ (Thinner)

55729

ทินเนอร์ (Thinner) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ประกอบด้วยตัวทำละลายอินทรีย์ระเหยง่ายหลายชนิดผสมกัน มีลักษณะเป็นของเหลวใส ระเหยง่าย มีกลิ่นฉุน เป็นผลิตภัณฑ์สำหรับละลาย และเจือจางสี น้ำยาเคลือบเงา เพื่อลดความหนืด และเจือจางให้สีเหมาะ และง่ายต่อการใช้งาน

ทินเนอร์ ตามมาตรฐาน มอก. กำหนดให้มีองค์ประกอบของตัวทำละลาย 4 ชนิด คือ ได้แก่ คีโตน แอลกอฮอล์ อีเทอร์ และสารไฮโดรคาร์บอน โดยจะผสมสารเคมีในกลุ่มต่างๆในอัตราส่วนที่แตกต่างกัน เช่น
1. คีโตน (Ketone) 18%
2. แอลกอฮอล์ (Alcohol) 8%
3. อีเทอร์ (Ester) 3%
4. สารไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon) 71% เช่น ไซลีน โทลูอีน เป็นต้น

ตามมาตรฐาน มอก. จะกำหนดส่วนผสม ดังนี้
– ไซลีนหรือโทลูอีน ต้องไม่เกินร้อยละ 60
– เอสเทอร์ และคีโตน รวมกันไม่น้อยร้อยละ 30
– แอลกอฮอล์ ไม่เกินร้อยละ 10

ทินเนอร์

ชนิดของสารเคมีที่เป็นส่วนประกอบทั่วไป
– โทลูอีน (Toluene) สูตร C7H8
– เมทธิลเอทธิลคีโตน (Methyl Ethyl Ketone) สูตร C4H8O
– อะซิโตน (Acetone) สูตร C3H6O
– เอทิล อะซิเตต (Ethyl Acetate) สูตร C4H8O2
– ไอโซบิวทิลแอลกอฮอล์ (Isobutyl Alcohol) สูตร C4H10O
– ไอโซโพรพานอลแอลกอฮอล์ (Isopropanol Alcohol) สูตร C3H8O
– เมทิลอัลกอฮอล์ (Methanol) สูตร CH4O
– นอร์มอลบิวทิลอะซิเตท (Normal Butyl Acetate) สูตร C6H12O2
– เอทิลไกลคอลอะซิเคท (Ethylglycol Acetate) สูตร C6H12O3
– ไอโซโพรพิลอะซิโตน (Isopropyl Acetone) สูตร C6H12O
– ไซลีน (Xylene) สูตร C8H10

ลักษณะทั่วไป
1. เป็นของเหลวใสไม่มีสี หรือสีเหลืองอ่อน มีกลิ่นฉุน
2. มีความถ่วงจำเพาะ 0.835 ถึง 0.845
3. จุดวาบไฟ ประมาณ -8.9 องศาเซลเซียส
4. ไม่มีตัวทำละลายที่เป็นพิษ เช่น เบนซีน (benzene) เมทานอล (methanol) และคลอริเนเตดไฮโดรคาร์บอน (chlorinated hydrocarbon)
5. เมื่อระเหยหมดจะไม่มีคราบน้ำมัน
6. มีความเป็นกรดไม่เกิน 0.3

ประโยชน์ และการใช้งาน
ทินเนอร์ถือเป็นผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายที่ประกอบด้วยสารชนิดต่างๆ มักใช้มากทั้งในภาคอุตสาหกรรม และภาคครัวเรือน
– ภาคอุตสาหกรรมใช้มากในอุตสาหกรรมสี โรงพิมพ์ ผลิตพลาสติก ผลิตสายไฟ รวมถึงอุตสาหกรรมอื่นๆที่จำเป็นต้องใช้ตัวทำละลายสารเคมีชนิดอื่นในกระบวนการผลิต เช่น การละลาย และเจือจางสีหรือหมึกพิมพ์ เป็นต้น

– ภาครัวเรือนใช้มากในงานประเภทสี งานไม้ อู่ซ่อมรถ โดยใช้ผสมสีเคลือบ สีทา แลกเกอร์ โดยแบ่งสีหรือสิ่งที่ต้องการผสมใส่ภาชนะ และเททินเนอร์ลงผสมพร้อมคนให้เข้ากันตามอัตราส่วนที่พอเหมาะ

ข้อมูลความเป็นอันตราย
1. เป็นวัตถุไวไฟ และเป็นพิษ ห้ามรับประทานหรือสูดดม ควรใช้ในที่ที่มีอากาศถ่ายเทได้ดี
2. ไอระเหยสามารถกระจายไปได้ในระยะไกล สามารถทำให้ติดไฟและเกิดระเบิดได้ ไม่ควรใช้ในสถานที่อับลม ที่มีสวิทซ์ไฟ เครื่องทำความร้อน เครื่องไฟฟ้าที่ไม่มีระบบกันการระเบิดหรือมีเปลวไฟและประกายไฟ

สารประกอบพวกไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon) ที่ใช้ ได้แก่ โทลูอีน (Toluene), เบนซีน (Benzene) และไซลีน (Xylene) สารเหล่านี้มีฤทธิ์กดประสาท และหลอนประสาท โดยเฉพาะโทลูอีน หากนำมาสูดดมจะทำให้รู้สึก เคลือบเคลิ้ม สนุกสนาน หากสูดดมมากจะทำให้รู้สึกมึนเมา พูดจาไม่ชัดเจน มีอาการประสาทหลอน ไม่สามารถควบคุมตัวเองได้

หากมีการสูดดมมาก และเป็นระยะเวลายาวนาน จะทำให้ระบบทางเดินหายใจระคายเคือง เยื่อบุในระบบทางเดินหายใจถูกทำลาย หลอดเลือดฝอยแตก มีการอักเสบของระบบทางเดินหายใจ และทำให้เกิดความล้มเหลวของระบบหายใจตามมา

นอกจากนั้น สารประกอบไฮโดรคาร์บอนยังมีส่วนในการเกิดมะเร็งได้ด้วย รวมถึงสารประกอบในกลุ่มอื่นจำพวกคีโตน และอีเทอร์เช่นกัน

ข้อมูลความปลอดภัย
1. เป็นอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจ, ทางเดินอาหาร, ผิวหนัง และทางตา ซึ่งทำให้เกิดการอักเสบ ระคายเคือง ระหว่างใช้งานควรสวมหน้ากากหรือผ้าปิดจมูก สวมถุงมือ รองเท้า และสวมเสื้อผ้าให้มิดชิด
2. เมื่อสัมผัสกับตา ผิวหนัง ให้ล้างด้วยน้ำสะอาด และหากมีอาการหนักให้รีบพบแพทย์
3. กรณีมีการสูดดมหรืออยู่ในสถานที่ที่มีไอระเหยของทินเนอร์สูง ให้รีบนำผู้ป่วยออกจากพื้นที่ดังกล่าว และทำการปฐมพยาบาล
4. หากมีการกลืนกิน ห้ามทำอาเจียน และรีบนำส่งแพทย์
5. ควรปิดฝาให้แน่น เมื่อเลิกใช้งานแล้ว
6. ไม่ควรถ่ายทินเนอร์ลงในภาชนะที่ไม่มีฉลาก
7. ควรเก็บในที่มิดชิดและห่างจากมือเด็ก
8. สถานที่เก็บควรมีอุณหภูมิระหว่าง 0 ถึง 40 องศาเซลเซียส ไม่เก็บใกล้แหล่งความร้อน แสงแดด ประกายไฟ