Policy

 

นโยบาย (Policy) www.siamchemi.com

นโยบายด้านเนื้อหา
1. เนื้อหา หมายถึง ข้อความที่เป็นอักษร และไฟล์ภาพ ที่นำเสนอในบทความต่างๆบนหน้าเว็บของ www.siamchemi.com
2. เนื้อหาเว็บ นำเสนอในด้านสารเคมี และผลิตภัณฑ์ทางเคมีเป็นหลัก
3. เนื้อหาบทความ ได้ทำการรวบรวม วิเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่ โดยไม่ทำการคัดลอกจากบทความอื่น
4. เนื้อหาที่เผยแพร่อาจเกี่ยวข้องกับชื่อผลิตภัณฑ์หรือยี่ห้อผลิตภัณฑ์ ซึ่งไม่มีจุดประสงค์เพื่อการประชาสัมพันธ์หรือโฆษณาผลิตภัณฑ์นั้นๆ

นโยบายการใช้งานเว็บไซด์
1. ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงข้อความที่เป็นอักษร และไฟล์ภาพที่ปรากฏบนหน้าเว็บ เรียกว่า “เนื้อหา”
2. ผู้ใช้บริการอาจพบเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม หรือหยาบคาย อันก่อให้เกิดความไม่พอใจ ภายใต้ความเสี่ยงของตนเอง
3. เนื้อหาในเว็บไซต์เป็นลิขสิทธิ์ของเจ้าของเว็บ ผู้ใช้ห้ามคัดลอกส่วนหนึ่งส่วนใดของเนื้อหาเพื่อการเผยแพร่บนเว็บไซต์อื่น
4. การเผยแพร่ด้วยการสร้างลิ้งค์เชื่อมโยงมายัง www.siamchemi.com ทางเว็บไซต์สนับสนุนเฉพาะกรณีการสร้างลิ้งค์ในเว็บที่ไม่ผิดกฎหมายหรือเว็บไซต์ที่ไม่ขัดต่อศีลธรรม และจรรยาบรรณ
5. ผู้ใช้ควรพิจารณาถึงข้อมูลที่นำเสนอให้ถี่ถ้วนก่อนนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์ และลดผลกระทบทางด้านลบที่อาจเกิดให้ให้มากที่สุด